niedziela, 11 grudnia 2011

Wysokość alimentów na dziecko w rozwodzie


Wysokość alimentów na dziecko jest uzależniona od wielu czynników. Sąd rozstrzygając tę kwestię bierze przede wszystkim pod uwagę dobro dziecka i jego uzasadnione potrzeby, oraz możliwości finansowe rodziców. Z reguły przy ustalania alimentów Sąd odnosi się do okresu, w czasie którego rodzicie żyli razem z dzieckiem. Alimenty powinny po prostu wyrównać ewentualną dysproporcję jaka powstała w utrzymaniu dziecka w sytuacji gdy zamieszkuje już ono z jednym z rodziców. Należy przy tym mieć na względzie że dziecka do tej samej co rodzice stopy życiowej niezależnie od tego czy mieszkają z nimi wspólnie, czy tylko z jednym z nich. Potrzeby dziecka wynikają z jego wieku stopnia rozwoju psychicznego i fizycznego. Często w ich wysokości bierze się pod uwagę stan zdrowia dziecka. Obowiązek pokrywania alimentów obciąża oboje rodziców. Z tymże przyjmuje się że ten z rodziców, z którym dziecko mieszka pokrywa przede wszystkim alimenty w tzw naturze – opiece i wychowaniu, natomiast drugi rodzic pokrywa większą część kosztów utrzymania. 

poniedziałek, 5 grudnia 2011

Uregulowanie kontaktów z dziećmi w czasie rozwodu

Bardzo często zdarza się że sprawy o rozwód ciągną się długo – mogą trwać rok dwa lata. W czasie tak długim o ile strony nie są w stanie dojść do kompromisu albo nawet najskuteczniejszy adwokat nie jest ich w stanie do tego przekonać. Potrzebne jest ustalenie tych kontaktów przez Sąd. Dotyczy to oczywiście kontaktów pomiędzy dziećmi a rodzicem, z którym w danym momencie nie mieszkają. Aby Sąd mógł uregulować tę kwestię koniecznym jest aby w pozwie rozwodowym albo piśmie procesowym zawrzeć taki wniosek o wydanie tzw zabezpieczenia procesu. Sąd powinien wtedy w pierwszej kolejności zająć się rozpatrzeniem tego wniosku i ustanowić kontakty na czas trwania procesu. Sąd podejmując swoją decyzję analizuje dokumenty zgromadzone w sprawie i co jest mądrą praktyką w każdym razie podejmowaną przez Sądu w Łodzi przesłuchuje wstępnie strony postępowania. Dopiero na podstawie tak zebranego materiału dowodowego podejmuje decyzje. Niestety nie wszystkie składu Sądu są tak dokładne i zdarza się podjąć decyzję bez wysłuchania stron, wtedy na przykład może dojść do kuriozum gdzie małe dziecko karmione piersią musi zostać wydane ojcu na cały weekend. Wtedy niestety jedyną drogą do zmiany takiego orzeczenia jest zażalenie składane do Sądu wyższej instancji. Warto w każdym razie składając sprawę o rozwód pomyśleć o zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi ponieważ jest to niezbędne dla zadbania by więzy pomiędzy rodzicami a dziećmi nie osłabły. Niestety nie wszystko co jest zapisane jest prawidłowe i niestety trzeba do tego podejść z dużym wyczuciem tak aby nie zrobić krzywdy dzieckumecenas.org.pl